2019-06-06
  • PKO Bank Hipoteczny jako pierwszy bank hipoteczny w Polsce dołącza do elitarnej grupy światowych emitentów oferujących Zielone Listy Zastawne.
  • Wartość emisji wyniesie 250 mln zł, a termin zapadalności listów ustalono na 30 września 2024 roku.
  • Marża w wysokości 60 pb ponad WIBOR 3M została ustalona w procesie budowy księgi popytu przeprowadzonym w dniu 5 czerwca 2019 r.

 

Emisja Zielonych Listów Zastawnych PKO Banku Hipotecznego to pionierska na polskim rynku oferta, skierowana do wymagających inwestorów. Zaliczają się do nich przede wszystkim te instytucje finansowe, które oczekują bezpieczeństwa, satysfakcjonującej stopy zwrotu oraz pewności, że z ich środków finansowane są ekologiczne inwestycje.

Zielone Listy Zastawne to rodzaj zielonych obligacji, z których wpływy wykorzystywane są wyłącznie do finansowania nowych bądź refinansowania istniejących długoterminowych kredytów hipotecznych na nieruchomości mieszkaniowe o wysokiej efektywności energetycznej. Zielone Listy Zastawne są praktycznie identyczne, pod względem struktury transakcji i ryzyka, jak tradycyjne listy zastawne. Zasadnicza różnica polega na tym, że kapitał pozyskany z emisji zielonych listów zastawnych przeznaczony jest na finansowanie energooszczędnych hipotek. Listy emitowane przez PKO Bank Hipoteczny jako pierwsze w Polsce otrzymały certyfikację międzynarodowej organizacji Climate Bonds Initiative, potwierdzającą spełnienie najwyższych standardów zieloności określonych w porozumieniu paryskim.

Przygotowując emisję Zielonych Listów Zastawnych, PKO Bank Hipoteczny opracował Green Covered Bond Framework („GCBF”) https://www.pkobh.pl/relacje-inwestorskie/zielone-listy-zastawne/ – dokument określający standardy emisji Zielonych Listów Zastawnych, który powstał zgodnie z wytycznymi Green Bond Principles 2018 („GBP”). Zasady te opracowane przez International Capital Market Association to zbiór wytycznych w zakresie przejrzystości, jawności i sprawozdawczości, które służą promowaniu spójności rynku zielonych obligacji. Zaleca się, aby emitenci korzystali z oceny zewnętrznej w celu potwierdzenia zgodności zielonych obligacji z kluczowymi elementami GBP w formie opinii zewnętrznej (tzw. second party opinion). PKO Bank Hipoteczny uzyskał potwierdzenie zgodności GCBF od certyfikowanej międzynarodowej firmy Sustainalytics https://www.sustainalytics.com/sustainable-finance/wp-content/uploads/2019/06/PKO-Bank-Hipoteczny-SA-Green-Covered-Bond-Framework-Second-Party-Opinion.pdf

Zgodnie z zasadami przyjętymi w GCBF, PKO Bank Hipoteczny w ciągu roku od daty emisji Zielonych Listów Zastawnych zobowiązał się do opublikowania, na stronie internetowej Banku, raportu z alokacji środków pozyskanych w ramach emisji.

Kryteria oceny i selekcji zielonych aktywów wypracowane wcześniej przez PKO Bank Hipoteczny SA
zyskały akceptację Climate Bonds Initiative, jako Kryteria dla Budynków Niskoemisyjnych (Low Carbon Building Criteria) i stanowią obecnie wzorzec dla rynku efektywnych energetycznie nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.


EEM: ogólnoeuropejski projekt z udziałem PKO Banku Polskiego i PKO Banku Hipotecznego

W kwietniu PKO Banki Polski i PKO Bank Hipoteczny, jako pierwsze banki z Polski, przystąpiły do pilotażowego projektu Energy Efficient Mortgages (EEM).

https://www.pkobh.pl/o-banku/aktualnosci/energooszczedne-hipoteki-ogolnoeuropejski-projekt-z-udzialem-pko-banku-polskiego-i-pko-banku-hipotecznego/

Projekt ma na celu stworzenie wystandaryzowanych, ogólnoeuropejskich rozwiązań dla kredytów hipotecznych udzielanych na finansowanie mieszkań i domów uwzględniających energooszczędne rozwiązania.

***

PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów mieszkaniowych denominowanych w złotych. Jego głównym celem jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję hipotecznych listów zastawnych.

PKO Bank Hipoteczny jest spółką w 100 proc. należącą do PKO Banku Polskiego, największego polskiego banku. W sierpniu 2014 roku PKO Bank Polski otrzymał zgodę KNF na utworzenie banku hipotecznego, który w kwietniu 2015 roku rozpoczął działalność operacyjną.

Dzięki dynamicznemu rozwojowi PKO Bank Hipoteczny szybko zdobył pozycję lidera rynku banków hipotecznych i obecnie jest największym bankiem hipotecznym oraz najbardziej aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych w Polsce. Jako jedyny emitent z Polski, PKO Bank Hipoteczny od października 2016 roku regularnie przeprowadza benchmarkowe emisje hipotecznych listów zastawnych denominowanych w euro, które są skierowane do inwestorów instytucjonalnych z rynku międzynarodowego. Jest także aktywnym emitentem hipotecznych listów zastawnych denominowanych w walucie krajowej. Łączna wartość wyemitowanych i pozostających w obrocie listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego wg stanu na koniec kwietnia 2019 r. wynosiła 15,8 mld zł.

PKO Bank Hipoteczny jest członkiem The European Covered Bond Council (ECBC). W lutym 2018 r., jako pierwszy emitent listów zastawnych z Polski, PKO Bank Hipoteczny dołączył do The Covered Bond Label. The Covered Bond Label to certyfikat jakości, którego celem jest budowanie wśród inwestorów świadomości w zakresie bezpieczeństwa i wysokiej jakości klasy aktywów, jakimi są listy zastawne.

 

Dalszych informacji udziela:

Bogumiła Laudowicz-Burda

Menedżer ds. Relacji Inwestorskich 

 

PKO Bank Hipoteczny

02-515 Warszawa,

ul. Puławska 15

t: +48 22 521 57 77

k: +48 721 200 519

e-mail: bogumila.laudowicz-burda@pkobh.pl

Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE JEST PRZEZNACZONY DO PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH, KANADZIE, JAPONII LUB AUSTRALII.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i nie stanowi oferty ani zaproszenia do zakupu lub subskrypcji bądź składania ofert na zakup hipotecznych listów zastawnych („Listy Zastawne”) PKO Banku Hipotecznego S.A. („Emitent”). Jedynymi prawnie wiążącymi dokumentami dotyczącymi emisji Listów Zastawnych przez Emitenta są prospekt emisyjny podstawowy zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 12 listopada 2015 r. wraz z aneksami i komunikatami aktualizującymi oraz ostateczne warunki emisji dla Listów Zastawnych, które zostaną opublikowane na stronie internetowej Emitenta (www.pkobh.pl) oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego (www.dm.pkobp.pl). Wszelkie decyzje inwestycyjne powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o treść ww. dokumentów.
Oferta oraz rozpowszechnianie niniejszego materiału oraz innych informacji w związku z notowaniem i ofertą Listów Zastawnych w niektórych jurysdykcjach może podlegać ograniczeniom przewidzianym przez prawo. Osoby, które wejdą w posiadanie dokumentów lub informacji będących przedmiotem niniejszego materiału powinny zapoznać się z tymi ograniczeniami i ich przestrzegać. Jakiekolwiek naruszeń takich ograniczeń może stanowić naruszenie prawa papierów wartościowych w jurysdykcjach, o których mowa powyżej.
Niniejsze materiały nie stanowią oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych. Listy Zastawne nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z postanowieniami Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki bez rejestracji albo wyjątku od obowiązków rejestracyjnych wynikających z Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Emitent nie zamierza rejestrować emisji ani przeprowadzać oferty publicznej papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
Niniejszy komunikat jest udostępniany i skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Zjednoczonego Królestwa, (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (dalej zwanym „Rozporządzeniem") lub (iii) podmiotów prawnych o wysokiej wartości netto i (iv) innych osób, którym mogą zostać zgodnie z prawem przekazane na podstawie art. 49(2) Rozporządzenia (osoby wymienione w punktach od (i) do (iv) powyżej, będą łącznie nazywane „Osobami Uprawnionymi" (ang. Relevant Persons). Jakiekolwiek zaproszenie, oferta, propozycja subskrypcji, kupno lub inny sposób nabycia będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani polegać na zawartej w nim treści.