POLITYKA INFORMACYJNA PKO BANKU HIPOTECZNEGO S.A. W ZAKRESIE KONTAKTÓW Z INWESTORAMI, KLIENTAMI oraz MEDIAMI

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1.

Zasady polityki informacyjnej zwane dalej „Zasadami” dotyczą prowadzenia przez PKO Bank Hipoteczny S.A. („Bank”) komunikacji z inwestorami, klientami i mediami, w szczególności określają zakres oraz sposób prowadzenia komunikacji, w tym kanały komunikacji oraz kompetencje w ramach działań informacyjnych.

II. DEFINICJE 

§ 2.

Użyte w Zasadach określenia oznaczają:

 1. inwestor – podmiot obejmujący, nabywający, a także zainteresowany objęciem lub nabyciem, na rynku pierwotnym lub wtórnym papierów wartościowych emitowanych przez Bank,
 2. klient – osoba, o której mowa w art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, która korzysta lub korzystała z produktów Banku lub zainteresowana nabyciem takich produktów,
 3. media – instytucje i firmy rozpowszechniające informacje dla odbiorcy masowego, w tym: agencje informacyjne, wydawnictwa prasowe, stacje radiowe i telewizyjne, redakcje portali internetowych, media społecznościowe.
 4. raporty bieżące - publikowane przez Bank informacje, sporządzone w formie i zakresie określonym w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych,
 5. raporty okresowe – publikowane przez Bank informacje, sporządzane w formie i zakresie określonym w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych,
 6. Zasady Ładu Korporacyjnego - dokument „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” przyjęty Uchwałą Komisji Nadzoru Finansowego nr 2018/2014 z dnia 22 lipca 2014 r.,
 7. Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim,
 8. Rozporządzenie MAR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014
  z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz standardy techniczne.
 9. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi z późn. zm.,
 10. Ustawa o ofercie publicznej - ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych z późn. zm.,
 11. Wytyczne ESMA – Wytyczne Europejskiej Komisji Papierów Wartościowych dotyczące Rozporządzenia MAR.
 12. ESPI – Elektroniczny System Przekazywania Informacji służący do publikowania przez emitentów Głównego Rynku GPW raportów dotyczących informacji poufnych, zawiadomień o opóźnieniu informacji poufnej, a także raportów bieżących i okresowych.
 13. Kodeks Etyki PKO Banku Hipotecznego S.A. – Spółki Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego S.A. - Kodeks Etyki jest zbiorem najważniejszych wartości, zasad, norm postępowania i postaw etycznych określających sposób kształtowania wzajemnych relacji pomiędzy pracownikami Banku oraz osobami wykonującymi czynności na rzecz Banku, na podstawie umowy cywilnoprawnej albo na podstawie innego stosunku prawnego. Przyjęty Uchwałą nr 94/2021 Rady Nadzorczej PKO Banku Hipotecznego S.A. z dnia 17 grudnia 2021 r.

 III. KOMUNIKACJA BANKU Z INWESTORAMI, KLIENTAMI ORAZ MEDIAMI 

§ 3.

 1. Działalność informacyjna Banku prowadzona w odniesieniu do inwestorów, klientów oraz mediów, stanowi ważny element szeroko rozumianej komunikacji zewnętrznej Banku.
 2. Polityka informacyjna ma za zadanie:
  1. zapewnienie efektywnej komunikacji Banku z zewnętrznymi odbiorcami,
  2. kształtowanie pożądanych relacji z inwestorami, klientami, a także z mediami,
  3. zapewnienie równego dostępu do informacji,
  4. przekazywanie informacji aktualnych, precyzyjnych i zrozumiałych dla docelowego odbiorcy,
  5. budowanie pozytywnego wizerunku Banku jako uczciwej i rzetelnej instytucji.
 3. Nadrzędnym celem Banku w zakresie podejmowania działań informacyjnych jest zagwarantowanie wysokich standardów komunikacji, wyrażających się przejrzystością, rzetelnością i terminowością, z poszanowaniem zasad równego dostępu do informacji o Banku dla klientów, inwestorów oraz mediów, nie stosując preferencji w stosunku do któregokolwiek z nich.

IV. ODPOWIEDZIALNOŚĆ W ZAKRESIE REALIZACJI DZIAŁALNOŚCI

INFORMACYJNEJ WOBEC INWESTORÓW

§ 4.

 1. Działalność informacyjna Banku wobec inwestorów ma za zadanie przekazywanie informacji o prowadzonej przez Bank działalności, w szczególności w sposób pozwalający na ocenę sytuacji finansowej Banku.
 2. Obowiązki informacyjne Banku jako emitenta papierów wartościowych realizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności:
  1. Ustawą o ofercie publicznej,
  2. Rozporządzeniem w sprawie informacji bieżących i okresowych,
  3. Rozporządzeniem MAR,
  4. Wytycznymi ESMA. 
 3. Działalność informacyjna Banku uwzględnia również postanowienia Zasad Ładu Korporacyjnego oraz Kodeksu Etyki PKO Banku Hipotecznego S.A. 


§ 5. 

Za realizację polityki informacyjnej Banku w stosunku do inwestorów odpowiada Dyrektor Biura Skarbu, a osoba zatrudniona w Banku na Stanowisku ds. Komunikacji i IR realizuje zadania określone w niniejszej regulacji.

VI. KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI  

§ 6. 

 1. Działalność informacyjna Banku w stosunku do inwestorów jest realizowana w  szczególności poprzez:
  1. stronę internetową Banku, na której jest zamieszczony serwis relacji inwestorskich,
  2. przekazywanie informacji za pośrednictwem elektronicznego systemu przekazywania informacji Komisji Nadzoru Finansowego (ESPI),
  3. przekazywanie informacji, wyjaśnień i komentarzy dotyczących bieżącej działalności Banku, w tym wyników finansowych i działalności biznesowej,
  4. spotkania przedstawicieli Banku z inwestorami,
  5. udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane pisemnie, drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 2. Publikacja  raportów okresowych następuje zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w ramach harmonogramu znajdującego się w raporcie bieżącym dostępnym na stronie internetowej banku.
 3. Publikacja raportów bieżących następuje niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego powstanie obowiązku raportowego lub powzięcia o nim informacji przez Bank, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w obowiązujących przepisach.
 4. Publikacja raportów zawierających informacje poufne w rozumieniu Rozporządzenia MAR, następuje niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia powodującego powstanie obowiązku raportowego z wyłączeniem sytuacji, w których na podstawie przepisów prawa, informacja o zdarzeniu przekazywana jest w terminie późniejszym niż wystąpienie zdarzenia. 

§ 7.

 1. Strona internetowa relacji inwestorskich Banku dostępna jest pod adresem:
  www.pkobh.pl/relacje-inwestorskie/
 2. Na stronie internetowej relacji inwestorskich Banku publikowane są podstawowe informacje o Banku, w tym w szczególności dokumenty korporacyjne Banku, a także sprawozdania finansowe. Witryna relacji inwestorskich jest aktualizowania niezwłocznie i regularnie w związku z zaistniałymi zdarzeniami mającymi wpływ na treść lub zakres publikowanych informacji oraz obowiązkami informacyjnymi.
 3. Inwestorzy mogą kontaktować się z Bankiem w następujący sposób:
         a. w formie elektronicznej na adres wskazany na stronie internetowej: ir.pko.bh@pkobh.pl 
         b. telefonicznie na numer telefonu: +48 22 521 57 50. 
 4. Odpowiedzi na pytania inwestorów zostaną udzielone uwzględniając ograniczenia co do zakresu i okresu przekazywanych informacji wynikających z obowiązujących przepisów prawa. Odpowiedzi na pytania inwestorów udzielane są niezwłocznie po ich otrzymaniu.

 § 8. 

 1. Przy prowadzeniu działań informacyjnych skierowanych do inwestorów Bank zapewnia:
         a. rzetelną i przejrzystą informację o Banku,
         b. równy dostęp do informacji,
         c. porównywalność danych – Bank stosuje w swojej sprawozdawczości przepisy Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Jednolity Elektroniczny Format Raportowania ESEF.

VII. KOMUNIKACJA Z KLIENTAMI 

§ 9.

 1. Komunikacja z klientami dotyczy:
  1. informowania klientów o ofercie produktowej Banku,
  2. przekazywania informacji o posiadanych przez klienta produktach,
  3. udzielania odpowiedzi i wyjaśnień na zgłoszenia klientów składane w formie wniosków, reklamacji i odwołań.
 2. Informację o ofercie produktowej Banku, klient może uzyskać poprzez infolinię PKO Banku Polskiego S.A, w placówkach PKO Banku Polskiego S.A. oraz w informacjach zawartych na stronie internetowej PKO Banku Hipotecznego www.pkobh.pl/kredyty-hipoteczne_7/

§ 10.

 1. W zakresie reklamacji polityka informacyjna ma na celu zapewnienie powszechnego dostępu doinformacji dotyczących zasad składania i rozpatrywania reklamacji i odwołań, które udostępnione są na stronie www.pkobh.pl/zglaszanie-reklamacji/

VIII. KOMUNIKACJA Z MEDIAMI 

§ 11. 

 1. Bank prowadzi przejrzystą i spójną politykę informacyjną wobec mediów. 
 2. Za realizację polityki informacyjnej w zakresie komunikacji z mediami odpowiada Dyrektor Biura Skarbu, a osoba zatrudniona w Banku na Stanowisku ds. Komunikacji i IR realizuje zadania określone w niniejszej regulacji.
 3. Podstawową zasadą udzielania mediom informacji jest zapewnienie równego dostępu do rzetelnej i aktualnej informacji o Banku.

§ 12.

 1. W imieniu Banku mogą wypowiadać się:
  1. Członkowie Zarządu Banku,
  2. przedstawiciele Rady Nadzorczej,
  3. Dyrektor Biura Skarbu
  4. inni pracownicy Banku po uzyskaniu zgody Członka Zarządu Banku nadzorującego obszar komunikacji lub Prezesa Zarządu.
 2. Informacje na temat Banku mogą być przekazywane mediom:
  1. za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  2. podczas bezpośrednich spotkań,
  3. telefonicznie,
  4. za pośrednictwem mediów społecznościowych.
 3. Informacje o bieżących, ważnych dla Banku, wydarzeniach są przekazywane mediom w formie informacji prasowej rozsyłanej pocztą elektroniczną do redakcji zajmujących się tematyką związaną z działalnością prowadzoną przez Bank, a także publikowane na stronie internetowej Banku w sekcji „Aktualności”.
 4. Informacje prasowe publikowane są w języku polskim i języku angielskim.
 5. Przedstawiciele mediów mogą kontaktować się z osoba zatrudniona w Banku na Stanowisku ds. Komunikacji i IR w następujący sposób:
  1. w formie pisemnej pod adresem: PKOBH.komunikacja@pkobh.pl
  2. telefonicznie na numer: +48 22 521 57 50.
 6. Kontakt dla mediów zamieszczony jest na stronie Centrum Prasowego Grupy PKO Banku Polskiego S.A. pod adresem: https://media.pkobp.pl/69059-kontakt-dla-mediow
Drukuj