2022-10-07

Zapytanie ofertowe - badanie sprawozdań finansowych

Szanowni Państwo,

PKO Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zwany dalej „Bankiem”, ma przyjemność poinformować Państwa, że rozpoczął proces wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych za lata 2024 – 2026 dla Banku  oraz do świadczenia dodatkowych usług dozwolonych niebędących badaniem.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zakupu oraz warunków składania oferty stanowią załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zapytania ofertowego, zwanego dalej „Zapytaniem”.

Złożona przez Państwa oferta będzie podstawą do podjęcia decyzji przez Radę Nadzorczą Banku dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Banku, biorąc w szczególności pod uwagę oferowaną cenę, a także oczekiwaną jakość wykonania usługi. Bank wskazuje na możliwość składania ofert wspólnych przez więcej niż jedną firmę audytorską w formule audytu wspólnego. W przypadku składania takich ofert Bank oczekuje jednej, wspólnej oferty, uzgodnionej przez firmy audytorskie zarówno pod względem merytorycznym, jak i formalno-handlowym.

Oferty można składać do 14 listopada 2022 r., do godz. 10:00. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Banku w Warszawie ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa do 25 listopada 2022 roku. Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi do 31 marca 2023 roku.

Przedstawiona oferta powinna zawierać warunki nie gorsze od tych, które zostaną/ły zaprezentowane w ofercie złożonej PKO Bankowi Polskiemu S.A. w ramach postępowania w zakresie wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych PKO Banku Polskiego S.A. oraz Grupy Kapitałowej, o ile taka oferta została lub zostanie złożona, w zakresie w jakim dotyczy PKO Banku Hipotecznego S.A.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zapytania prosimy o kierowanie pytań na adres e-mail Biura Finansów i Księgowości (BFK@pkobh.pl). Na ewentualne pytania czekamy do 25 października 2022 r., do godz. 15:00. Pytania należy przesłać zbiorczo w jednym dokumencie z jednego adresu mailowego. Odpowiedzi na wybrane pytania zadane w wyznaczonym terminie zostaną przekazane drogą mailową do 31 października 2022 r. Pytania i wnioski, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy, iż Bank ma prawo do swobodnej oceny, przyjęcia lub odrzucenia oferty, zmiany lub odwołania zapytania ofertowego oraz jego warunków w każdym czasie bez podania przyczyn oraz do zmian w sposobie przeprowadzania postępowania, bez ponoszenia jakichkolwiek skutków prawnych i finansowych. Informujemy również, iż jedynym potwierdzeniem przyjęcia Państwa oferty jest podpisanie przez Bank umowy na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za lata 2024 – 2026, a wcześniejsze informacje nie mogą być traktowane jako przyrzeczenie zawarcia tej umowy. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązują przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000528469, NIP: 204-000-45-48, REGON: 222181030, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 611 300 000 zł.

W PKO Banku Hipotecznym S.A. powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych PKO Banku Hipotecznego S.A., ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod.pkobh@pkobh.pl.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez PKO Bank Hipoteczny S.A. znajduje się na stronie internetowej PKO Banku Hipotecznego S.A. pod adresem https://www.pkobh.pl/rodo/.

Z poważaniem,

Tomasz Rynkowski

Dyrektor Biura Finansów i Księgowości