W dniu 8 października 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy dot. emisji obligacji własnych oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej przez PKO Bank Hipoteczny. Organizatorem Programu Emisji jest PKO Bank Polski, zaś Oferującym Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Obligacje własne PKO Banku Hipotecznego notowane są na rynku równoległym GPW.

Numer serii

Numer obligacji  (kod ISIN)

Data emisji

Data wykupu

Wartość serii(PLN)

Oprocentowanie

Waluta

Rating emisji

Miejsce notowań

Data złożenia oświadczenia emitenta*

6

PLPKOHP00207

27.11.2020

02.06.2021

50 000 000

0,60%

PLN

Brak

Rynek równoległy GPW

-

*W kolumnie wskazano daty, w których PKO Bank Hipoteczny jako emitent, stosownie do art. 26 ust. 1ab ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), złożył do organu podatkowego oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych o warunkach zwolnienia dla emisji danej serii obligacji. Należy zaznaczyć, że płatnicy dokonują samodzielnej oceny zastosowania szczególnego zwolnienia z poboru podatku.

Dokumenty związane z emisjami obligacji własnych PKO Banku Hipotecznego, w tym m.in. Prospekt Emisyjny Podstawowy, znajdują się w poniższej zakładce "Pliki do pobrania".

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej obligacji („Obligacje”) PKO Banku Hipotecznego S.A. („Bank”) na terytorium Polski oraz o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt podstawowy Banku, wraz z ewentualnymi opublikowanymi suplementami do prospektu podstawowego i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 8 października 2020 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt Podstawowy”). Prospekt Podstawowy został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Banku (www.pkobh.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (www.bm.pkobp.pl).
Zatwierdzając Prospekt, Komisja Nadzoru Finansowego nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego Spółki, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia Prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w Prospekcie informacji ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez Spółkę działalnością, ani ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem Obligacji.
Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą ostateczne warunki emisji Obligacji („Ostateczne Warunki”), które zostaną opublikowane i będą dostępne na stronie internetowej Banku (www.pkobh.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Agenta Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (www.bm.pkobp.pl).
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Podstawowego, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu Podstawowego przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w punktach Prospektu Podstawowego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania Obligacji powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków.
Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Polski.
Oferta publiczna Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski i poza jej granicami Prospekt Podstawowy nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Obligacji. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki.
Ani Prospekt Podstawowy, ani Obligacje nim objęte nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Obligacje objęte Prospektem Podstawowym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.
Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.