Polityka Informacyjna w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegajacych ogłaszaniu

Polityka informacyjna PKO Banku Hipotecznego S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej oraz innych informacji podlegających ogłaszaniu

Polityka informacyjna PKO Banku Hipotecznego S.A. w zakresie kontaktów z inwestorami i klientami

Zasady polityki informacyjnej zwane dalej „Zasadami” dotyczą prowadzenia przez PKO Bank Hipoteczny S.A. („Bank”) komunikacji z inwestorami, klientami i mediami, w szczególności określają zakres oraz sposób prowadzenia komunikacji, w tym kanały komunikacji oraz kompetencje w ramach działań informacyjnych.

Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

Osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu PKO Banku Hipotecznego S.A. („Bank”) są członkowie Zarządu lub prokurenci, zgodnie z zasadami reprezentacji ujawnionymi w rejestrze przedsiębiorców.

Zasady wyboru firmy audytorskiej

Informacja o treści obowiązującej w PKO Banku Hipotecznym SA polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Banku.

Strategia podatkowa

Cele i misja podatkowa PKO Banku Hipotecznego S.A.