Listy zastawne PKO Banku Hipotecznego notowane są na rynku równoległym regulowanym GPW oraz na Bondspot. PKO Bank Hipoteczny S.A. uzyskał status Emitenta w dniu 9 grudnia 2015 roku.

Numer serii

Numer listów zastawnych

(kod ISIN)

Data emisji

Data wykupu

Wartość serii

(PLN)

Oprocentowanie

Waluta

Rating emisji

Miejsce notowań

9

PLPKOHP00090

27.07.2018

25.07.2025

500 000 000

WIBOR3M+62 pb.

PLNAa1Bondspot, rynek równoległy regulowany GPW

10

PLPKOHP00108

24.08.2018

24.08.2028

60 000 000

3,4875%

PLNAa1Bondspot, rynek równoległy regulowany GPW

11

PLPKOHP00116

26.10.2018

28.04.2025

230 000 000

WIBOR3M+66 pb.

PLNAa1Bondspot, rynek równoległy regulowany GPW

12

PLPKOHP00132

10.06.2019 30.09.2024250 000 000

WIBOR3M+60 pb.

 PLNAa1Bondspot, rynek równoległy regulowany GPW 

13

PLPKOHP00199

02.12.201902.12.2024  250 000 000

WIBOR3M+51 pb.

 PLN Aa1Bondspot, rynek równoległy regulowany GPW  

Dokumenty związane z emisjami listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego, w tym m.in. Prospekt Emisyjny Podstawowy, znajdują się w poniższej zakładce "Pliki do pobrania".

Więcej informacji nt. ratingu listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego

Więcej informacji nt. zabezpieczenia listów zastawnych PKO Banku Hipotecznego

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

WAŻNE INFORMACJE
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zgodnie z przepisami prawa lokalnej jurysdykcji właściwej dla Państwa przewidującymi takie uprawnienie.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej hipotecznych listów zastawnych (Listy Zastawne) PKO Banku Hipotecznego S.A. (Bank) na terytorium Polski oraz o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie i wprowadzenie Listów Zastawnych do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny podstawowy Banku, wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do prospektu emisyjnego podstawowego i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 12 listopada 2015 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego (Prospekt Podstawowy). Prospekt Podstawowy został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Banku: www.pkobh.pl oraz na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego: www.dm.pkobp.pl.
Szczegółowe informacje dotyczące liczby Listów Zastawnych emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą ostateczne warunki emisji Listów Zastawnych (Ostateczne Warunki).
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Podstawowego, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu Podstawowego przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Listy Zastawne, opisanymi w punktach Prospektu Podstawowego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania papierów wartościowych Banku powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków.
Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Oferta publiczna Listów Zastawnych jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami Prospekt Podstawowy nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Listów Zastawnych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych Banku w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Ani Prospekt Podstawowy, ani Listy Zastawne nim objęte nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Rzeczpospolitą Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Listy Zastawne objęte Prospektem Podstawowym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.
Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami praw innych państw, które mogą się do niego stosować.