W dniu 31 maja 2019 roku Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła Prospekt Emisyjny Podstawowy dot. emisji obligacji własnych oferowanych na terytorium Rzeczypospolitej przez PKO Bank Hipoteczny. Organizatorem Programu Emisji jest PKO Bank Polski, zaś Oferującym Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.

Obligacje własne PKO Banku Hipotecznego notowane są na rynku równoległym GPW.

Numer serii

Numer obligacji  (kod ISIN)

Data emisji

Data wykupu

Wartość serii(PLN)

Oprocentowanie

Waluta

Rating emisji

Miejsce notowań

Data złożenia oświadczenia emitenta*

1

PLPKOHP00140

11.07.2019

12.07.2021

50 000 000

WIBOR3M+60 pb.

PLN

Brak

Rynek równoległy GPW

27.09.2019

2

PLPKOHP00157

10.07.2019

10.01.2020

161 500 000

WIBOR6M+30 pb.

PLN

Brak

Rynek równoległy GPW

 -

3

PLPKOHP00165

28.08.2019

30.08.2021

45 000 000

WIBOR3M+60 pb.

PLN

Brak

Rynek równoległy GPW

27.09.2019

4

PLPKOHP00173

 17.10.2019 18.10.202140 000 000 

WIBOR3M+60 pb.

PLNBrak 

Rynek równoległy GPW

31.12.2019

5

PLPKOHP00181

 18.12.2019 20.12.202130 000 000

WIBOR3M+60 pb.

PLNBrak 

Rynek równoległy GPW

20.01.2020

*W kolumnie wskazano daty, w których PKO Bank Hipoteczny jako emitent, stosownie do art. 26 ust. 1ab ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), złożył do organu podatkowego oświadczenie emitenta o dochowaniu należytej staranności w poinformowaniu podmiotów powiązanych o warunkach zwolnienia dla emisji danej serii obligacji. Należy zaznaczyć, że płatnicy dokonują samodzielnej oceny zastosowania szczególnego zwolnienia z poboru podatku.

Dokumenty związane z emisjami obligacji własnych PKO Banku Hipotecznego, w tym m.in. Prospekt Emisyjny Podstawowy, znajdują się w poniższej zakładce "Pliki do pobrania".

Pokaż pliki do pobrania
Drukuj
Przed uzyskaniem dostępu do informacji zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższych ważnych informacji.

WAŻNE INFORMACJE
Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią poniższego zastrzeżenia. Poprzez wybranie poniżej opcji „AKCEPTUJĘ” potwierdzą Państwo zapoznanie się z poniższym zastrzeżeniem, wyrażą Państwo zgodę na zawarte w nim ograniczenia oraz potwierdzą, że wchodzą na tę stronę i uzyskują dostęp do dokumentów i informacji na niej zamieszczonych z terytorium Polski lub zgodnie z przepisami prawa właściwej dla Państwa lokalnej jurysdykcji przewidującymi takie uprawnienie.
Jedynym prawnie wiążącym dokumentem ofertowym zawierającym informacje o ofercie publicznej obligacji („Obligacje”) PKO Banku Hipotecznego S.A. („Bank”) na terytorium Polski oraz o ubieganiu się przez Bank o dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jest prospekt emisyjny podstawowy Banku, wraz z ewentualnymi opublikowanymi aneksami do prospektu emisyjnego podstawowego i komunikatami aktualizującymi, który w dniu 31 maja 2019 roku został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego („Prospekt Podstawowy”). Prospekt Podstawowy został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Banku (www.pkobh.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).
Szczegółowe informacje dotyczące liczby Obligacji emitowanych i oferowanych w ramach danej serii oraz terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji zawierać będą ostateczne warunki emisji Obligacji („Ostateczne Warunki”), które zostaną opublikowane i będą dostępne na stronie internetowej Banku (www.pkobh.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Oferującego – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl).
Przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej inwestorzy powinni uważnie zapoznać się z treścią całego Prospektu Podstawowego, w tym treścią dokumentów włączonych do Prospektu Podstawowego przez odniesienie, a w szczególności z ryzykami związanymi z inwestowaniem w Obligacje, opisanymi w punktach Prospektu Podstawowego zatytułowanych „Czynniki ryzyka” oraz Ostatecznymi Warunkami. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące nabywania Obligacji powinny być podejmowane po analizie treści całego Prospektu Podstawowego oraz Ostatecznych Warunków.
Zamieszczone na tej stronie informacje oraz materiały nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Polski.
Oferta publiczna Obligacji jest przeprowadzana wyłącznie na terytorium Polski i poza jej granicami Prospekt Podstawowy nie może być traktowany jako oferta nabycia lub subskrypcji bądź zaproszenie do nabycia lub subskrybowania jakichkolwiek Obligacji. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna Obligacji w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.
Ani Prospekt Podstawowy, ani Obligacje nim objęte nie zostały zarejestrowane ani nie były przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia lub notyfikacji w jakimkolwiek państwie poza Polską, w szczególności zgodnie z przepisami Dyrektywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4 listopada 2003 roku w sprawie prospektu emisyjnego publikowanego w związku z publiczną ofertą lub dopuszczeniem do obrotu papierów wartościowych lub Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933). Obligacje objęte Prospektem Podstawowym nie mogą być oferowane lub sprzedawane poza granicami Polski (w tym na terenie innych państw Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej), chyba że w danym państwie taka oferta lub sprzedaż mogłaby zostać dokonana zgodnie z prawem, bez konieczności spełnienia jakichkolwiek dodatkowych wymogów prawnych.
Każdy inwestor zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Polski powinien zapoznać się z przepisami prawa polskiego oraz przepisami prawa innych państw, które mogą się do niego stosować.